FORRETNINGSBETINGELSER

 

Betingelserne er gældende pr. 1. november 2014 for No.38 (CVR 36156287)

1. Anvendelse af forretningsbetingelserne

Disse forretningsbetingelser anvendes i alle aftaleforhold mellem No.38 og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt, pr. e-mail eller pr. post, med accept fra begge parter.

2. Information

Kunden vil modtage varslinger om vedligeholdelse med mere via e-mail eller på no38.dk.

3. Produkter og tillægsprodukter eller ydelser

Forretningsbetingelserne omfatter levering og drift af hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende e-mail-løsning og eventuelle tillægsprodukter (herefter “webløsningen”).

Webløsningen inkluderer en begrænset lagringskapacitet og en mængde datatrafik der for alle almindelige hjemmesider er rigelig. Ønsker kunden at udbyde et større filarkiv til brugerne af webløsningen, f.eks. med musikfiler, billeder, videoer eller software, kan der tilkøbes ekstra lagringskapacitet og datatrafik. Viser det sig at mængden af datatrafik bliver overskredet, vil No.38 i de fleste tilfælde kunne tilbyde en opgradering i form af et tillægsprodukt. No.38 forbeholder sig retten til at afgøre hvornår disse grænser er blevet overskredet, eventuelt på baggrund af data eller afgørelser truffet af en underleverandør.

Forretningsbetingelserne omfatter også tillægsprodukter og ydelser som marketingsanalyser, SEO-pakker, e-mail-løsninger, kurser i brug af f.eks. WordPress eller webshop-systemer, tekstforfatning, billeder, video med mere.

4. Aftalens indgåelse

Aftalen mellem No.38 og kunden indgås på skrift eller via e-mail. Aftalen er endelig indgået og bindende når No.38 har modtaget underskrevet tilbud fra kunden eller har fået en bekræftelse via e-mail.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webløsningen, herunder nødvendige tekster og billeder, senest senest 14 dage fra aftalens indgåelse, med mindre det nødvendige materiale er inkluderet i aftalen under tillægsprodukter eller ydelser.

No.38 forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra tidspunktet hvor aftalen blev indgået.

No.38 forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig eller vækker anstød blandt No.38s medarbejdere. I disse tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mail-adresse, hvis en sådan haves. No.38 forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Aftaleperioden eller perioden for hosting af webløsningen fremgår af aftalen og/eller fakturaen.

5. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for at materiale og information der stilles offentligt til rådighed i webløsningen ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han eller hun har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Kunden forpligter sig til ikke at genanvende materiale brugt i en webløsning eller et tillægsprodukt leveret af No.38 hvis dette materiale er underlagt ophavsrettigheder. Bliver der undtagelsesvis lavet en skriftlig aftale om brug af denne type materiale, vil en sådan og alle lignende aftaler blive annulleret ved opsigelse.

6. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført i den skriftlige aftale. Aftalen fornyes automatisk med 12 måneders forlængelse, med mindre andet er specificeret i aftalen. Forlængelsen sker, hvis No.38 ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (info@no38.dk) eller anbefalet brev senest to måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Ved opsigelse følger kun det grafiske design med til en evt. ny udbyder og No.38 forbeholder sig retten til at vælge filformatet designet bliver leveret i. Ønsker kunden at flytte en komplet webløsning, skal der udarbejdes et tilbud og en separat aftale for dette. Der kan være dele af webløsningen der er underlagt ophavsrettigheder og derfor ikke kan flyttes. Grafiske elementer og billeder der er underlagt ophavsret, vil ikke blive udleveret til kunden. No.38 kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og/eller eventuel flytning af webløsning.

Ønsker No.38 at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan No.38 opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra No.38s side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, stoppes alle services tilknyttet domænet.

Ønsker kunden at opsige visse services, f.eks. et tillægsprodukt, er dette i visse tilfælde muligt. Opsigelsen af et tillægsprodukt skal ligeledes ske senest to måneder inden udløbet for en aftaleperiode, dog har No.38 ret til at afgøre om en sådan opsigelse er mulig i forhold til den videre drift af webløsningen.

7. Domænenavn

No.38 kan bistå med registrering af domænenavn, men det er kundens ansvar at sikre sig at domænenavnet til brug for hjemmesiden er lovligt.

No.38 fungerer alene som formidler i forbindelse med kundens erhvervelse og benyttelse af et eller flere internetdomæner. Kunden er underlagt vilkår og almindelige betingelser fastsat af gældende navnemyndighed, f.eks DK Hostmaster. Navnemyndighedernes vedligeholdelsesafgift(er) afholdes af kunden, med mindre andet fremgår af aftalen. Håndtering af afgifter på kundens vegne bliver pålagt et gebyr som vil fremgå af aftalen.

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. No.38 kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler No.38 ikke registreringsgebyret. No.38 garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

8. E-mail-løsning

Sammen med en webløsning stilles der en gratis e-mail-løsning til rådighed for kunden. Denne løsning kan bestå af POP3 og IMAP-tjenester, men andet kan være specificeret i aftalen, for eksempel i form af et tillægsprodukt.

Det er kundens ansvar at sørge for backup af data fra eksisterende e-mail-løsninger, inklusiv e-mail, kontakter og kalender. No.38 fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data i forbindelse med oprettelse af en webløsning, redelegering, flytning af e-mail-løsning, oprettelse af ny e-mail-løsning eller lignende.

9. Aktivering af webløsning

Hvis kunden ved aftalens indgåelse har en aktiv hjemmeside og den nye webløsning udarbejdet af No.38 skal overtage for den gamle, kan der af tekniske årsager være en aktiveringstid på op til 48 timer efter at webløsningen er godkendt. Kunden er ansvarlig for at opsige evt. eksisterende aftaler eller abonnementer hos webhoteller.

10. Materialer sendt til No.38

Materialer som er indsendt eller afleveret af kunden med henblik på anvendelse i en webløsning andre produkter fra No.38, bortskaffes eller slettes efter tre måneder.

No.38 kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er No.38s varetægt. No.38 anbefaler derfor altid, at kunden kun fremsender kopier eller sender materialer via internettet.

11. Aftalens omfang

No.38 administrerer hostingen af kundens webløsning.

No.38 tilbyder ubegrænset e-mail-support og begrænset telefonsupport i aftaleperioden. Ubegrænset e-mail-support dækker over mindre grafiske rettelser og tekst-rettelser på hjemmesiden, evt. baseret på billeder og tekst fremsendt af kunden. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Tekst fremsendt af kunden forventes at være korrekturlæst af kunden og billeder forventes at være i korrekt størrelse og filformat.

Supporten dækker ikke billedredigering, billedmanipulation eller korrekturlæsning. Supporten dækker ikke flytning eller oprettelse af f.eks. større billedgallerier, filbiblioteker eller andre former for arkiver. Disse opgaver skal indgå som tillægsprodukter i aftalen.

No.38 kan for visse kunder tilbyde adgang til selv at rette i visse indholdsrelaterede områder af webløsningen. Dette vil fremgå af aftalen, normalt som et tillægsprodukt.

Rettelser i special-elementer som kræver kendskab til programmering, f.eks. Flash eller JavaScript, sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Redesign sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Rettelser der kræver f.eks. tekstforfatning, billedredigering eller billedmanipulation sker også kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale.

No.38 tilbyder ikke FTP-adgang.

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold, hvilket kunden må acceptere. Forudsigelige driftsstop vil så vidt muligt varsles enten på no38.dk eller pr. e-mail.

12. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde den danske lovgivning. Se punkt 5 i disse betingelser. Ved misbrug af aftalen eller misligholdelse i henhold til punkt 5, forbeholder No.38 sig retten til at lukke for en webløsning. Det vil først være muligt at få genåbnet, når No.38 har sikret sig, at der ikke vil ske gentagelser. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel.

Krænkende eller ulovligt materiale som f.eks. tekst, billeder, musik eller lignende materiale der bryder med ophavsret eller har uetisk indhold, samt hyperlinks til lignende materiale, må ikke forefindes på nogen af No.38 webløsninger. Bliver No.38 opmærksom på materiale af nævnte karakter, vil det bliver slettet, og No.38s forbeholder sig samtidig retten til at afgøre om et materiale kvalificerer sig til sletning.

Forudbetalte beløb refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse.

Det er alene kundens ansvar at webløsningens indhold er lovligt og at webløsningen ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail) eller til smædekampagner. Ved misligholdelse forbeholder No.38 sig retten til uden varsel at lukke for adgangen til webløsningen eller e-mail-systemet. Genåbning af webløsningen sker først, når der foreligger dokumentation for at der er rettet op på de forhold der forårsagede lukningen.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for No.38 efter dansk rets almindelige regler.

13. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Bliver der ændringer i de oprindeligt opgivne oplysninger, som f.eks ved flytning eller ændring af telefonnummer eller e-mail-adresse, skal No.38 straks have besked herom.

Er kunden f.eks. samarbejdspartner med en virksomhed, forhandler for bestemte virksomheder eller medlem i en forening og et af disse forhold ophører, er det kundens ansvar at oplyse No.38 skriftligt pr mail (info@no38.dk) hvis et logo eller indikator i webløsningen ikke længere er tilladt at anvende. Dette skal oplyses senest 14 dage inden materialet skal fjernes fra webløsningen. Overholdes denne tidsfrist ikke, frasiger No.38 sig alt ansvar i denne forbindelse.

14. Ansvarsfraskrivelse

No.38 er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i No.38s elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives No.38s leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold.

No.38 er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt.

Ved redelegering af et domæne er No.38 ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed, f.eks. indhold i en webløsning. Dette gælder også hvis kunden har egen eller hostet mailserver, webhotel eller anden form for server, og der på baggrund af redelegering opstår forstyrrelser. No.38 yder ikke support og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med tab af data på kundens servere eller andre problemer der opstår i forbindelse med redelegering af et domænenavn.

No.38 fraskriver sig ethvert ansvar ved eventuelle forsinkelser og kan ikke gøres erstatningsansvarlig ved forsinkelser.

I forbrugerforhold ifalder No.38 ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. No.38 kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser ved eget udstyr eller udstyr hos underleverandører. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor No.38.

No.38 er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter).

No.38 er ikke ansvarlig for ændringer og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Dette gælder både for hoved- og tillægsprodukter.

No.38 er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. No.38s eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag.

Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

No.38 forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber No.38 at varsle forud for driftstop via no38.dk eller pr. mail.

No.38 er ikke forpligtet til at genskabe en backup af indhold i en webløsning, f.eks. en webshop, ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer eller indtastninger. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, vil No.38 forsøge at genskabe data mod et gebyr eller timebetalt konsulentassistance.

No.38 yder udelukkende rådgivning vedrørende markedsføring og er ikke ansvarlig for ydelser leveret til kunden af tredjepart, herunder fra annonceleverandører. No.38 stiller ingen garantier i forbindelse med SEO og markedsføring og er ikke ansvarlig for resultater der er eller ikke er opnået i forbindelse med kampagner, tekstforfatning, SEO-optimering af tekst eller SEO-konfiguration. Dette er også gældende selv om det er No.38 der har indgået aftaler med tredjepart på kundens vegne.

15. Force Majeure

No.38 fraskriver sig alt ansvar for forhold som ligger udenfor No.38s kontrol, og som No.38 ikke burde have taget højde for ved indgåelse af aftalen eller udarbejdelsen af forretningsbetingelserne.

16. Varsling af ændringer i aftalen

Ændringer af aftalen kan varsles kunden via den e-mail-adresse der er oplyst ved indgåelse af aftalen. No.38 kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.

Ændringer hvor kunden begunstiges kan gennemføres uden forudgående varsel.

Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

17. Overdragelse til tredjepart

No.38 kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjepart, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

18. Ophavsret

No.38 har ophavsret til webløsningen, det grafiske layout, kildekode og alle de moduler, der er tilknyttet samt tillægsprodukter der fremgår af aftalen. Med mindre andet er angivet i aftalen har No.38 også ophavsret eller anvendelsesret til billeder, videoer og andre medier anvendt i webløsningen. Anvendelse heraf uden No.38s samtykke er forbudt.

19. Programmering

No.38 kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af kravspecifikation, som altid udarbejdes forud for særlig programmering.

No.38 stiller alene ydelserne til rådighed for kunden i forbindelse med webløsning købt af No.38.

20. Priser og betalingsbetingelser

Alle angivne priser, blandt andet på hjemmeside og i kontrakter, er ekskl. moms.

Betalingsmetode og aftaleperiode fremgår af aftalen, ligeledes hvilke produkter og tillægsprodukter der indgår i aftalen.

Hvis ikke andet er angivet i aftalen, sker fakturering ved levering af det aftalte produkt. Ved kundens godkendelse af det grafiske layout og indsættelse af fremsendte materialer i en webløsning, anses produktet for leveret. Dog vil fakturering ske senest 30 dage efter underskrivelse af aftalen. Efter levering kan kunden ydes vederlagsfri support i 14 dage til eventuelle rettelser af indhold og design i webløsningen.

Ved levering af tillægsprodukter kan fakturering foregå særskilt. Fakturering kan foregå som forudbetaling, afbetaling og abonnementsbetaling eller en kombination af disse.

Der foretages en årlig regulering af abonnementspriser i forhold til nettoprisindekset (offentliggøres af Danmarks Statistik). Reguleringen sker på baggrund af den aktuelle stigning i nettoprisindekset fra oktober måned forgående år.

Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Skyldige beløb skal senest være betalt på forfaldsdagen. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned af det skyldige beløb, fra forfaldsdatoen og til betaling sker. Gebyr for rykkerskrivelser er kr. 100. Der bliver rykket to gange med minimum 10 dages mellemrum, hvorefter der sendes et påkrav. Er betalingen ikke modtaget efter 10 dage fra påkravsdato, forbeholder No.38 sig retten til at overgive restancen til inkasso. Ved enhver forsinkelse af en betaling, forbeholder No.38 sig retten til midlertidig at lukke adgang til webløsningen og eventuelle tillægsprodukter, til restancen er betalt.

Såfremt kunden efter 14 dage ikke har fremsendt nødvendigt materiale til udarbejdelse af webløsningen, forbeholder No.38 sig ret til at fakturere 14 dage efter underskrivelse af aftalen.

No.38 forbeholder sig ret til at udarbejde særlige betalingsordninger for kunder med anmærkninger i RKI eller lignende kreditvurderingsselskaber.

21. Værneting

Eventuelle tvister mellem kunden og No.38 afgøres efter dansk ret ved No.38s hjemting.